Preguntes freqüents

Les activitats dels centres són molt variades i s’organitzen de manera que en puguin gaudir tots els infants presents, tant els que assisteixen de manera esporàdica com els que ho fan amb certa regularitat.
Algunes de les activitats més freqüents són: jocs de psicomotricitat, joc simbòlic, jocs de música i danses, tallers d’expressió plàstica i manualitats, tallers de cuina i alimentació, jocs de taula, jocs d’ordinador i altres suports multimèdia, i activitats relacionades amb l’època de l’any, les festes populars i les tradicions.

L’activitat principal dels infants als centres de suport familiar és el joc però aquest no és en absolut incompatible amb l’aprenentatge. Ben al contrari, el joc és l’eina principal dels infants per adquirir coneixements, habilitats, actituds i valors.
Tots els centres de suport familiar membres de la Xarxa disposen d’un projecte educatiu basat en el joc a partir del qual es programen i desenvolupen les activitats diàries. El temps al centre es distribueix en diferents estones de joc dirigit i també se li dona gran importància al joc lliure i espontani, per mitjà del qual els nens i nenes expressen els seus interessos i realitzen interaccions socials.
Mentre un infant es disfressa o juga amb la fireta està desenvolupant la seva imaginació i desenvolupant la seva personalitat. Els jocs de construcció, els trencaclosques i els laberints desenvolupen les aptituds matemàtiques, la lògica i la psicomotricitat fina. Els jocs de taula milloren la memòria i la coordinació i faciliten l’acceptació de les normes, i els jocs de psicomotricitat els fan desplegar aptituds físiques com la força i la resistència i els ajuden a ser conscients de les seves limitacions.

Realitzar una adaptació progressiva al centre no és imprescindible però si aconsellable. En cas d’un imprevist greu una família pot deixar el seu infant en el centre de suport familiar sense una adaptació prèvia però sempre que sigui possible i pel bé de l’infant convé que aquest es vagi acostumant al nou entorn per mitjà d’estades breus i progressives i amb la presència inicial de persones conegudes com pares o germans.

Sí, els centres de suport familiar ofereixen els seus serveis al llarg de tot l’any i els nens i nenes poden incorporar-s’hi en qualsevol moment sempre que el centre es trobi per sota del seu aforament màxim.

En els centres de suport familiar la separació per edats no és tan estricta com en les llars d’infants de manera que nens i nenes de diferents edats comparteixen espais i activitats, cosa que resulta molt enriquidora pels infants.
Ara bé, els nens i nenes no estan tots junts de manera contínua sinó que es realitzen diferents agrupaments depenent de l’activitat a realitzar i del nombre d’infants presents al centre.

En general els centres de suport familiar atenen infants entre 4 mesos i 12 anys però hi ha certes variacions depenent de les dimensions i instal·lacions dels centres. En determinats centres l’edat mínima és 1 any i en d’altres l’edat màxima és de 6, 8 o 10 anys.

Els centres de suport familiar no són centres educatius, el seu funcionament no es regeix per cursos escolars i per tant no hi ha períodes de preinscripció ni matrícules.
En el cas d’alguns centres que habitualment es troben propers al seu màxim d’aforament és possible reservar plaça amb antel·lació.

Els centres de suport familiar tenen diferents tarifes per tal d’adaptar-se al màxim a les necessitats de conciliació de les famílies. Tots els centres ofereixen la possibilitat de contractar hores esporàdiques i adquirir abonaments de diferent nombre d’hores (10, 20, 50...). A més, en la majoria dels casos hi ha també tarifes mensuals per estades regulars de diferents durades.
Els preus de les diferents modalitats així com dels serveis complementaris (menjador, acompanyament escolar, etc.) varien depenent dels centres.
En alguns centres les tarifes mensuals inclouen totes les despeses però en d’altres els usuaris que assisteixen periòdicament al centre han d’abonar separadament el material o fer un pagament anual per cobrir l’assegurança de l’infant.

La diferència principal entre les tarifes d’un centre de suport familiar i les d’una llar d’infants és la flexibilitat. En el centre de suport familiar existeix la possibilitat de contractar un horari poc convencional o variable, adquirir abonaments d’un nombre determinat d’hores o fins i tot hores esporàdiques. Aquesta característica fa que per moltes famílies resultin més econòmics, ja que només es paga pel servei que s’utilitza.

Si l’infant no ha assistit mai a un determinat centre, abans que s’hi pugui quedar cal signar l’autorització d’estada i aportar tota la documentació necessària. A més, és possible que el centre estigui al màxim del seu aforament i, en aquest cas, no us podrien admetre el nen o la nena.
Per això, en cas que us sorgeixi un imprevist i necessiteu els serveis d’un centre que no heu fet servir amb anterioritat és aconsellable contactar per telèfon per confirmar que hi ha places disponibles i quina documentació cal aportar. En cas que el centre estigués ple, els responsables us adreçaran als centres més propers que us puguin atendre.

Sí. Els centres de suport familiar són la resposta ideal per a les famílies que necessiten serveis de guarda infantil de manera esporàdica. Tots els centres membres de la Xarxa ofereixen aquesta possibilitat per mitjà d’abonaments d’un nombre d’hores determinat que es van consumint a conveniència de la família.

Sí, sempre que en el nou horari el centre no es trobi al màxim del seu aforament.

Sí. Una de les característiques dels centres de suport familiar és la flexibilitat horària. Dintre de l’horari d’obertura del centre les famílies poden escollir l’horari que s’adapti millor a les seves necessitats, sense més limitació que l’aforament màxim del centre.

La documentació requerida pot variar entre els centres però el més habitual és que es demani DNI de pare i mare, targeta sanitària de l’infant i cartilla de vacunacions. En tots els centres cal que els pares omplin un full amb les dades personals i sanitàries del nen i que signin una autorització d’estada al centre.

L’organització dels espais depèn de cada centre, del nombre i edat dels infants i de les activitats però generalment no es fa una separació estricta dels nens i nenes per edats i els espais s’organitzen d’acord als jocs i activitats que s’hi desenvolupen: àrea de psicomotricitat, àrea de joc simbòlic, àrea de tallers i manualitats, àrea de jocs de taula...
La normativa de la Xarxa requereix que els centres disposin d’un mínim de 50 m2, d’un espai per a l’ús exclusiu dels menors de 3 anys amb especial atenció als nadons de 0 a 1 any i d’espais adients per a l’alimentació, higiene i descans dels infants.

Sí. Els centres de suport familiar tenen l’objectiu d’atendre les necessitats de les famílies en el moment en el que aquestes sorgeixen i per tant, compten amb els recursos necessaris per atendre als infants en qualsevol moment del dia i satisfer les seves necessitats d’alimentació, higiene, descans, etc.
Els centres membres de la Xarxa disposen de serveis de menjador autoritzats i d’espais destinats a l’alimentació i al descans dels infants.

La ràtio que estableix la Xarxa de centres de suport familiar és d’ 1 adult per cada 10 infants, amb un adult afegit com a recolzament en els grups de 0 a 1 any.

La Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya requereix que els responsables dels centres tinguin una titulació mínima de Director de Lleure Infantil i Juvenil o de Tècnic Superior en l’àmbit socioeducatiu. Per als treballadors dels centres es requereixen titulacions mínimes de Monitor de Lleure, Auxiliar d’Educació Infantil o Tècnic de Grau Mitjà en l’àmbit socioeducatiu.
En el moment actual, en la majoria dels centres de la Xarxa, tant els responsables com els treballadors dels centres tenen titulacions superiors a les requerides sent habituals els Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social o Treball Social i els Diplomats en Educació Infantil.

L’horari i el calendari d’obertura dels centres de suport familiar s’estableix tenint en compte que l’objectiu principal d’aquests és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. És per això que els centres tenen un horari ampli, de jornada completa, i estan oberts de dilluns a divendres tots els dies laborables amb un mínim d’onze mesos l’any.
Així doncs, els centres de suport familiar estan oberts tot l’any incloent-hi els períodes de vacances escolars de Nadal, Febrer-Març, Setmana Santa, Juliol i Setembre i només tanquen els dies festius i, en alguns casos, el mes d’agost.
L’horari concret de cada centre s’adapta a les necessitats de les famílies del municipi on es troba.

La Xarxa de centres de suport fmiliar de Catalunya estableix una normativa i uns paràmetres generals per al funcionament dels centres membres però aquests conserven la seva autonomia respecte a la organització interna, els serveis que s’ofereixen, les activitats que s’hi desenvolupen i les tarifes que s’apliquen.

Els centres que ofereixen serveis de guarda infantil existeixen arreu de l’Estat però les seves denominacions i tipologies són molt variades.
Catalunya està sent capdavantera en la organització i regulació del sector i per aquesta raó resulta un referent per a la resta de les comunitats. Des de la seva creació, ALPIC ha rebut nombroses consultes en aquest sentit tant de particulars i responsables de centres com d’ajuntaments de diferents punts de la Comunitat Valenciana, Aragó, Andalusia, Múrcia, Galícia i Madrid.

La denominació centre de suport familiar ha estat recentment proposada per ALPIC per anomenar els centres que fan servei de guarda infantil i de moment només s’aplica als centres associats. Malgrat això, existeixen centres públics que ofereixen aquests mateixos serveis sota altres denominacions, com el programa Minuts Menuts de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania o iniciatives municipals com el Casal de Mares i Pares de Badalona.

En el moment actual no existeix a Catalunya una normativa específica per als centres que ofereixen serveis de guarda infantil i per això el seu funcionament es regeix per les normatives generals vigents en matèria d’edificació, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Aquests centres no estan sotmesos ni a la llei de llars d’infants ni a la de ludoteques i la seva autorització i regulació depèn dels Ajuntaments.
La demanda d’una normativa específica que garanteixi la qualitat dels serveis del sector es remunta anys enrere i prové del Síndic de Greuges, el Parlament de Catalunya, la societat catalana i els propis centres. La Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya ha elaborat recentment i presentat al Govern una proposta de regulació que ja s’està aplicant com a normativa interna a tots els centres membres de la Xarxa.

No hi ha un cens oficial de centres que ofereixen serveis de guarda infantil a Catalunya però s’estima que superen els dos-cents.
D’aquest total la Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya (ALPIC) agrupa una cinquantena de centres de suport familiar, la qualitat dels quals queda garantida per una exigent normativa interna.

No, no són il·legals ni hi ha cap normativa vigent que les obligui a tancar.
Abans de juliol de 2009 no existia a Catalunya una normativa específica per a les ludoteques però això no vol dir que fossin il·legals. Les ludoteques privades són establiments legals amb una llicència d’activitats atorgada pels respectius ajuntaments i que, per tant, compleixen totes les normatives municipals i generals vigents en matèria d’edificació, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Amb el Decret 94/2009 el Govern ha restringit la definició de ludoteca deixant als centres que realitzen serveis de guarda infantil fora del seu àmbit. Aquest decret no prohibeix l’existència d’aquests centres ni qüestiona la seva legalitat, únicament estableix que a partir de gener de 2011 no poden actuar sota la denominació de ludoteca.

Centre de suport familiar és la nova denominació que han adoptat les ludoteques privades de Catalunya associades a ALPIC després de la publicació del Decret 94/2009 pel qual es regulen les ludoteques que prohibeix utilitzar aquest nom als centres que atenen nens i nenes menors de 4 anys sense la presència dels seus pares.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell