Centre de suport familiar, ludoteca o llar d'infants?

En el moment actual es pot trobar a Catalunya una gran diversitat de centres que atenen infants sota diferents denominacions, cosa que pot provocar una certa confusió en les famílies que busquen un centre per als seus fills i filles.

Des de la Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya defensem la llibertat de pares i mares de triar el centre que millor s’adeqüi a les seves circumstàncies i necessitats. Per això, creiem que és de gran importància que les famílies tinguin una informació clara i completa sobre les funcions i característiques dels diferents tipus de centres que ofereixen serveis per a infants.

CENTRE DE SUPORT FAMILIAR

És un centre que ofereix serveis de guarda infantil amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Les famílies poden deixar-hi els seus infants de 0 a 12 anys en els horaris en que ho necessiten, ja que no es requereix un horari fix ni una assistència regular.

En els Centres de Suport Familiar no hi ha una separació estricta per edats dels nens i nenes però els infants de 0 a 3 anys disposen d’un espai d’ús exclusiu adaptat a les seves necessitats.
Malgrat no ser centres educatius, els Centres de Suport Familiar compten amb un projecte educatiu propi basat en el joc a partir del qual es vertebren les activitats.

En la actualitat no existeix a Catalunya una legislació específica per als Centres de Suport Familiar i per això el seu funcionament es regeix per les normatives generals vigents en matèria d’edificació, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Les autoritats municipals són les responsables d’avaluar que es compleixen tots els requisits necessaris abans d’atorgar al centre la llicència d’activitats corresponent.

Des de la Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya tenim un gran interès en oferir un servei de la més alta qualitat i per aquesta raó hem elaborat una normativa interna que s’aplica a tots els centres membres i que requereix uns elevats estàndards en tots els aspectes de funcionament: espais, titulació dels responsables, ràtio d’infants per adult, serveis, etc. A més estem treballant conjuntament amb l’Administració en l’elaboració d’una proposta de decret que inclourà tots aquests aspectes i que suposarà la regulació definitiva del sector.

LLAR D’INFANTS o ESCOLA BRESSOL

És un centre educatiu reglat que acull nens i nenes de 4 mesos a 3 anys i on s’imparteix el primer cicle d’educació infantil. La seva funció és plenament educativa encara que també col·labora en la conciliació de la vida familiar i laboral.

Les llars d’infants, que poden ser de gestió pública o privada, depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i estan regulades pel DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. Les llars d’infants que estan autoritzades reben un codi de centre que ha de constar en la publicitat exterior.

Segons aquest decret els nens i nenes s’han de separar per classes d’acord a l’any de naixement (P0, P1 i P2), els grups han de ser estables i no hi poden assistir infants de més de 3 anys. També s’estableixen les competències educatives a assolir en aquest cicle educatiu i les titulacions dels professionals que hi treballen (mestre d’educació infantil/ tècnic superior d’educació infantil).

LUDOTECA

És un espai delimitat te com a objectiu principal garantir el dret de l’infant al joc, per la qual cosa esta dotat d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.

En les últimes dècades el nom de ludoteca ha estat utilitzat per diferents tipus de centres que acullen infants però des de la publicació del Decret 94/2009, de 9 de juny pel qual es regulen les ludoteques, aquesta denominació ha quedat restringida i no es pot aplicar a aquells centres que ofereixen serveis de guarda infantil per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

Segons el decret la funció de les ludoteques es col·laborar en el desenvolupament integral dels infants proporcionant-los un espai adient i els recursos necessaris per poder jugar lliurement. Ja que en la franja d’edat de 0 a 3 anys les interaccions lúdiques dels infants es realitzen bàsicament amb els adults, s’estableix que els usuaris menors de 4 anys han de restar acompanyats per un adult responsable durant tot el temps d’estada a la ludoteca.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell